Advanced Registry Doctor Pro 10.12.19.34

Advanced Registry Doctor Pro 10.12.19.34

Elcor Software – 5,1MB – Shareware – Windows
ra khỏi 11 phiếu
Advanced Registry Doctor Pro is capable of scanning for, diagnosing and curing multiple registry problems, which averts possible malfunctions and crashes, and significantly improves the speed of computer loading and performance. In addition, the program comes with a set of advanced options, like registry defragmenting, built-in scheduler, backup and restore feature, history log and many other perks - a registry toolkit, for example

Tổng quan

Advanced Registry Doctor Pro là một Shareware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Elcor Software.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Advanced Registry Doctor Pro là 10.12.19.34, phát hành vào ngày 29/10/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 10.12.19.34, được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

Advanced Registry Doctor Pro đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 5,1MB.

Người sử dụng của Advanced Registry Doctor Pro đánh giá xếp hạng 3 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Advanced Registry Doctor Pro!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có Advanced Registry Doctor Pro cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Elcor Software
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại