Advanced Registry Doctor Pro 9.4

Advanced Registry Doctor Pro 9.4

Elcor Software - 5,1MB - Shareware - ra khỏi 11 phiếu

Advanced Registry Doctor Pro is capable of scanning for, diagnosing and curing multiple registry problems, which averts possible malfunctions and crashes, and significantly improves the speed of computer loading and performance. In addition, the program comes with a set of advanced options, like registry defragmenting, built-in scheduler, backup and restore feature, history log and many other perks - a registry toolkit, for example

Tổng quan

Advanced Registry Doctor Pro là một Shareware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Elcor Software.

Phiên bản mới nhất của Advanced Registry Doctor Pro là 9.4, phát hành vào ngày 08/12/2010. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2007.

Advanced Registry Doctor Pro yêu cầu bất kỳ hệ điều hành Windows để chạy trên máy tính, nó sẽ được cài đặt trên. Tải về tập tin có kích thước 5,1MB.

Người sử dụng của Advanced Registry Doctor Pro đánh giá xếp hạng 3 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Advanced Registry Doctor Pro!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Elcor Software
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản